แบบทดสอบบุคลิกภาพ
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

คำอธิบาย

แต่ละข้อประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งแจกแจงบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 4 ข้อย่อย โปรดเลือกตัวเลือกที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นตัวท่านเองมากที่สุด โดยทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องว่างแถว Most สำหรับตัวเลือกที่บ่งบอกความเป็นตัวท่านมากที่สุด และทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องว่างแถว Least ในตัวเลือกที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นตัวท่านน้อยที่สุด

* หมายเหตุ: โปรดใช้ความรวดเร็วในการตอบแบบสอบถาม โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 นาที


กรุณาใส่รหัสก่อนการทำแบบทดสอบ